Zakład Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych (Division of Microinformatics and Automata Theory)

Urszula Stańczyk
pokój/room 315, Akademicka 16, GliwiceOgłoszenia bieżące: Wszystkie wiadomości wysyłane pocztą elektroniczną MUSZĄ być z adresu w domenie polsl.pl oraz zarówno w temacie jak i treści powinny znajdować się WSZYSTKIE szczegółowe informacje pozwalające na pełną identyfikację nadawcy. W przypadku wysłania wiadomości należy POCZEKAĆ na odpowiedź zamiast przychodzić na kosultacje czy zajęcia w celu zapytania o odpowiedź.

Current Announcements: All e-mail messages MUST BE sent from an e-mail account in POLSL.PL domain (DO NOT use private accounts) and in both the content and the subject there should be included ALL identifying details of the sender (such as Field of study, semester, course, group, etc.). When a message is sent, the sender should WAIT for the reply instead of coming during office hours or classes with the purpose of asking for the reply.


Gliwice Informatyka SSI

Teoria Układów Cyfrowych ćwiczenia tablicowe - Informatyka SSI sem. 1 i 2

Arytmetyka Systemów Cyfrowych ćwiczenia tablicowe - Informatyka SSI sem. 1

Teoria Układów Cyfrowych Laboratorium - Informatyka SSI sem. 3


Gliwice Informatics SSI

Digital Circuits Theory lectures - Informatics SSI sem. 1 and 2

Digital Circuits Theory classes - Informatics SSI sem. 1 and 2

Digital Circuits Theory laboratory - Informatics SSI sem. 3

Arithmetic of Digital Systems lecures - Informatics SSI sem. 1

Arithmetic of Digital Systems classes - Informatics SSI sem. 1


Katowice Informatyka SSI

Katowice Informatyka SSI sem. 1 i 2 - Teoria Układów Cyfrowych wykład

Katowice Informatyka SSI sem. 1 i 2 - Teoria Układów Cyfrowych ćwiczenia tablicowe

Katowice Informatyka SSI sem. 1 - Arytmetyka Systemów Cyfrowych wykład

Katowice Informatyka SSI sem. 1 - Arytmetyka Systemów Cyfrowych ćwiczenia tablicowe


Katowice Informatyka przemysłowa SSI

Katowice Informatyka przemysłowa SSI sem. 1 i 2 - Teoria Układów Cyfrowych wykład

Katowice Informatyka przemysłowa SSI sem. 1 i 2 - Teoria Układów Cyfrowych Laboratorium

Katowice Informatyka przemysłowa SSI sem. 1 Arytmetyka Systemów Cyfrowych wykład

Katowice Informatyka przemysłowa SSI sem. 1 Arytmetyka Systemów Cyfrowych ćwiczenia tablicowe