Instytut Informatyki

SMiW - projekt

 

 

Cel przedmiotu:

Zaprojektowanie i wykonanie urządzenia cyfrowego lub cyfrowo-analogowego według następujących etapów:

·         Przygotowanie założeń funkcjonalnych urządzenia. Specyfikacja ta powinna być oddana w terminie maksymalnie jednego tygodnia od początku zajęć, w formie Karty projektu (według szablonu)

·         Opracowanie schematu elektronicznego urządzenia i listy niezbędnych elementów do jego montażu,

·         Opracowanie schematu płytki drukowanej,

·         Montaż i uruchomienie urządzenia,

·         Wykonanie i oddanie dokumentacji działającego urządzenia.

·         Przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz dyskusja nad prezentacjami innych studentów. (Prezentacja powinna być przygotowana w programie Power Point lub w podobny sposób. Czas trwania prezentacji wraz z dyskusja powinien zająć około 15 minut)

 

Temat projektu musi spełniać następujące warunki:

1.      Układ powinien być oryginalnym autorskim opracowaniem.

Pomysł na urządzenie nie musi być oryginalny, autorskie musi być rozwiązanie.

2.      Urządzenie powinno być zbudowane w oparciu o technikę cyfrową lub cyfrowo-analogową i być odpowiednio zaawansowane technicznie.

Stopień komplikacji układu określa prowadzący wspólnie z wykonawcą. Urządzenie może, ale nie musi, być zbudowane na bazie dowolnego mikroprocesora. Należy uważać, aby nie działanie części analogowej lub mechanicznej układu, nie uniemożliwiło demonstracji działania części cyfrowej.

3.      Działające urządzenie powinno być możliwe do zademonstrowania prowadzącemu przedmiot w terminie do końca semestru.

Działający układ musi być możliwy do zademonstrowania na uczelni. Jeśli wykorzystuje on nietypowy sprzęt (np. keyboard muzyczny) student musi być w stanie go przynieść, lub zasymulować w inny sposób wszystkie jego funkcje. Wyjątkiem są urządzenia montowane w samochodzie, wówczas demonstracja może się odbyć na parkingu pod wydziałem. Należy mieć na uwadze, że wnoszenie większego sprzętu elektronicznego należy zgłaszać portierowi na wydziale i wpisywać do odpowiedniego zeszytu na portierni.

4.      Urządzenie nie musi być użyteczne ani też uzasadnione ekonomicznie.

Merytorycznym celem zajęć nie jest tworzenie sprzedawalnych urządzeń a jedynie wykazanie się odpowiednio zaawansowaną wiedzą inżynierską, chociaż wszystkie urządzenia, które będą wykorzystane praktycznie po zakończeniu zajęć są bardzo mile widziane. Przykładem urządzenia zaawansowanego inżyniersko a nieużytecznego i nieuzasadnionego ekonomicznie może być skonstruowanie mechanicznej myszki komputerowej (bez użycia układów specjalizowanych).

5.      Montaż układu może być zrealizowany na trzy sposoby:

·         na płytce uniwersalnej,

·         na samodzielnie zaprojektowanej i wykonanej płytce PCB,

·         na samodzielnie zaprojektowanej płytce PCB, a wykonanej przez specjalizowaną firmę.

Zasadniczo projekt może być zmontowany w dowolny sposób jednak wykonanie płytki PCB (nawet w warunkach amatorskich) upraszcza uruchamianie i jest bardzo kształcące. Montaż na płytce PCB jest wskazany, w przypadku układów scalonych wykonanych w obudowach do montażu powierzchniowego.

6.      Układ nie musi posiadać obudowy.

aczkolwiek estetyczne wykonanie robi dobre wrażenie na koleżankach i kolegach. Jeżeli układ jest w obudowie,, to w czasie demonstracji projektu musi być ona możliwa do otwarcia.

7.      Układ może być zasilany napięciem o maksymalnej wartości 24V. W celu pozyskania takiego napięcia z napięcia sieci 230V możliwe jest użycie zasilaczy znajdujących się w laboratoriach bądź własnych, nieuszkodzonych zasilaczy fabrycznych o ochronności minimum IP20.

Oczywiście chodzi wyłącznie o bezpieczeństwo. Jeśli układ ma sterować np grzejnikiem to w układzie należy zastosować przekaźnik z równolegle dołączoną diodą świecącą. Styki przekaźnika nie mogą mieć doprowadzonego napięcia 230V. W czasie oddawania projektu wystarczającą oznaką działania będzie stukanie przekaźnika i świecenie się diody.


 

Warunki zaliczenia:

1.      Obecność na wszystkich zajęciach i aktywny udział w dyskusjach.

2.      Autorskie opracowanie teoretyczne projektu

Przedstawienie projektu pożyczonego w akademiku od studentów lat wyższych, wykorzystanie gotowego schematu z gazety, Internetu, czy też zmontowanie zakupionego kitu nie spełnia warunków zaliczenia.

3.      Demonstracja działającego, zgodnie z Kartą projektu, urządzenia. W czasie prezentacji należy posiadać PAPIEROWĄ AKTUALNĄ wersje schematu.

Urządzenie musi działać zgodnie z założeniami, przedstawionymi i zaakceptowanymi przez prowadzącego na początku semestru. W przypadku urządzeń trochę niedziałających, do prowadzącego należy decyzja, odnośnie zaliczenia projektu. W trakcie semestru za zgodą prowadzącego możliwe jest dokonanie zmiany lub modyfikacji tematu. Jedyną formą zmiany czy modyfikacji tematu jest forma pisemna, poprzez złożenie nowej, zaakceptowanej przez prowadzącego Karty projektu.

4.      Przedstawienie (w czasie zajęć przewidzianych harmonogramem) prezentacji ocenionej pozytywnie przez prowadzącego.

Z definicji, część prezentacji nie będzie dotyczyła w pełni ukończonych projektów, jednak nie mogą być one jedynie przedstawieniem tematu projektu z końcowym wnioskiem "a teraz pracuję nad projektem układu" (częste przypadki). Prezentacje rozpoczynają się w okolicach połowy semestru! Prezentacja jest oceniana binarnie. Na ogół prezentacje są oceniane przez prowadzących pozytywnie, jednak najnowsza historia zna przypadki urlopów dziekańskich będących skutkiem prezentacji o żenująco niskim poziomie.

5.      Oddanie kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej, zgodnej z podanymi wytycznymi.

6.      Poprawne odpowiedzi na pytania prowadzącego w czasie oddawania projektu.

Zasadniczo w przypadku studentów, których postępy były łatwo dostrzegalne w czasie cotygodniowych zajęć zdawania projektu nie stosuje się. Jeśli prowadzący ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące autorstwa lub samodzielnego wykonania układu, może to zweryfikować zadając szczegółowe pytania.

Finansowanie projektu:

1.      Projekt samodzielnie zaproponowany, finansowany jest przez studenta w całości i pozostaje jego własnością.

 Koszt większości projektów wynosi około 50 … 100 PLN. Nawet, jeśli wydaje się to dużo, to wkład pracy ma większą wartość. Należy mieć na uwadze, że koszt niektórych ambitnych projektów, wymagających nietypowych lub specjalizowanych układów może być znacznie wyższy.

2.      Temat zaproponowany przez prowadzącego może być realizowany na koszt uczelni i po zakończeniu pracy pozostaje własnością uczelni. W takim wypadku wszelkie zakupy elementów muszą być konsultowane z prowadzącym PRZED ZAKUPEM. Uruchamianie i montaż takiego projektu powinno odbywać się w czasie zajęć, w przeciwnym wypadku student ponosi wyłączną odpowiedzialność finansową za uszkodzone elementy.

 

Organizacja zajęć:

1.      Studentom, którzy nie zaproponują swoich tematów projektów w wymaganym terminie, zostaną one przydzielone przez prowadzącego.

2.      W czasie semestru w ramach zajęć studenci prezentują postępy w swoich pracach, dokonują montażu i uruchamiania układu, korzystając z dostępnej, na wydziale w zakładzie ZMiTAC, bazy sprzętowo-programowej tj. lutownic, rozlutownic, programatorów, oscyloskopów, zasilaczy. Wypożyczenie niezbędnego sprzętu dokonuje prowadzący przedmiot na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej.

3.      Konsultacje schematów z prowadzącym odbywają się wyłącznie w oparciu o ich aktualne PAPIEROWE wersje.

4.      Uruchamianie układów w laboratoriach, również dopuszczalne jest jedynie dla osób posiadających aktualną PAPIEROWĄ wersję schematu.

5.      Na jednych zajęciach może odbyć się co najwyżej sześć prezentacji. Przygotowanie harmonogramu prezentacji jest sprawą studentów i prowadzący nie ingeruje w niego.

Każdy student musi bezwarunkowo przedstawić prezentację podczas zajęć. Proszę zwrócić uwagę, że nie sporządzenie harmonogramu może spowodować, iż wszyscy będą chcieli przedstawić prezentacje na ostatnich zajęciach. Ostatnie spotkanie przeznaczone jest na prezentacje, które nie odbyły się w wyznaczonym terminie, z przyczyn losowych.

6.      Uruchomiony i gotowy układ może zostać zademonstrowany w czasie dowolnych zajęć. Osoba demonstrująca układ musi przy tym wyraźnie zaznaczyć, że jest to jego ostateczna wersja i zadbać, aby prowadzący wpisał ocenę do Karty projektu. Otrzymanie oceny za układ i przedstawienie prezentacji nie zwalnia studenta z dalszego uczestnictwa w zajęciach.