Poniższe regulaminy będą naprawdę obowiązujące, nawet jeśli różni heretycy na fejsbukach, tudzież innych portalach wiedzowych twierdzą inaczej. Ich znajomość nie jest niezbędna, jednak niestosowanie się do niego często prowadzi do niezaliczenia przedmiotu. Akapit pierwszy oraz ust. 2 „Warunków zaliczenia” jest zgodny z Regulaminem Studiów (w szczególności z par. 19 ust. 4) zatem powoływanie się na nieznajomość regulaminu ze względu na nieobecności nie ma umocowania prawnego.

Regulamin laboratorium Arytmetyki i Teorii Układów Cyfrowych

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się według harmonogramu, cała grupa dziekańska w jednym terminie, w sali 320/321 na wydziale AEiI. Grupa jest dzielona na sekcje odbywające różne ćwiczenia. W czasie zajęć sekcje mogą być dzielone dynamicznie przez prowadzących na podsekcje. W czasie semestru odbywają się 3 ćwiczenia, oraz zajęcia, które mogą być przeznaczone na zaliczanie i odrabianie. Terminy zajęć są podawane zawsze w harmonogramie. Harmonogram może zmieniać się w skutek zdarzeń nieprzewidzianych.

Warunki zaliczenia:

Do wykonywania ćwiczeń w laboratorium mogą być dopuszczeni studenci spełniający warunki określone regulaminem studiów. Ponadto warunkiem przystąpienia do zajęć jest pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z „Regulaminem Laboratorium AiTUC” oraz „Regulaminem BHP i ochrony przeciwpożarowej”

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie każdego ćwiczenia, do którego z kolei niezbędne jest:

1.    Przygotowanie do ćwiczenia.

2.    Obecność na ćwiczeniu. Obecność na wszystkich ćwiczeniach oraz wprowadzeniu jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności z jakiegokolwiek powodu musi nastąpić odrobienie zaległości, w trybie i terminie ustalonym z prowadzącym ćwiczenie. Termin i tryb odrabiania ćwiczenia musi zostać uzgodniony z prowadzącym, przed lub w czasie pierwszych zajęć po okresie nieobecności. Zgodę na odrabianie prowadzący może uzależnić od usprawiedliwienia nieobecności.

3.    Wykonanie powierzonych zadań. W przypadku gdy ćwiczenie składa się z etapów, po wykonaniu każdego etapu należy uzyskane wyniki zaprezentować prowadzącemu w celu sprawdzenia i potwierdzenia realizacji zadań. W przypadku zadań nie wykonanych w całości, do prowadzącego należy ocena czy kwalifikują się one do zaliczenia czy też należy je dokończyć w innym trybie.

4.    Oddanie pozytywnie ocenionego sprawozdania. Z każdego wykonanego ćwiczenia należy opracować sprawozdanie. Każdy student wykonuje swoje sprawozdanie, jednak dopuszczalne jest wykonywanie jednego sprawozdania w więcej osób (maksymalnie cała sekcja). W przypadku wykonywania sprawozdania w kilka osób, zdarzenia losowe uniemożliwiające wykonanie i oddanie sprawozdania w terminie (np. pobyt w szpitalu) usprawiedliwiają brak sprawozdania wyłącznie u osoby, której zdarzenie to dotyczy. Awarie internetu na kilka godzin przez zajęciami nie będą usprawiedliwiały braku sprawozdania. Sprawozdanie w każdym przypadku powinno zawierać wszystkie zadania wykonane podczas ćwiczenia przez studentów, których nazwiska znajdują się na stronie tytułowej i elementy określone przez prowadzącego dane ćwiczenie. Sprawozdanie powinno być opracowane z wykorzystaniem edytora tekstu i jako dokument elektroniczny w formacie PDF, bez automatycznego uruchomienia drukowania, bez stosowania kompresji przesłane do osoby prowadzącej ćwiczenie, poprzez bazę ZMITAC. Szablon strony tytułowej dostępne są na stronie ZMITAC. Sprawozdanie z ćwiczenia powinno być przesłane przed przystąpieniem do następnych zajęć, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni. W przypadku braku sprawozdania wystawiana jest ocena niedostateczna z danego ćwiczenia i termin oddania sprawozdania przedłużany jest do następnych zajęć (2 tygodni). Jeżeli sprawozdanie nie zostanie oddane w przedłużonym terminie, ćwiczenie jest nie zaliczone co może spowodować brak możliwości zaliczenia laboratorium. Jeżeli sprawozdanie zawiera błędy lub braki, nie zostaje zaliczone i następuje zwrócenie przez prowadzącego do poprawy. W takim przypadku prowadzący ćwiczenie w uwagach do zwrotu podaje, które elementy należy poprawić lub uzupełnić. W szczególnych przypadkach prowadzący może zażądać wersji papierowej sprawozdania w celu naniesienia uwag, i/lub osobistej wizyty sekcji w celu dyskusji. Po skorygowaniu, sprawozdanie należy ponownie przesłać w postaci elektronicznej do prowadzącego w przeciągu tygodnia. Proces zwrotów i poprawek może obejmować wiele iteracji i kończy się w momencie zaliczenia sprawozdania przez prowadzącego, odmowy przyjmowania dalszych popraw przez prowadzącego (co jest związane z niezaliczeniem ćwiczenia) lub rezygnacji studenta (studentów) z uzyskania zaliczenia  Sprawozdanie powinno zawierać kompletną stronę tytułową (według wzoru), treści zadań, ich rozwiązanie, informację o uzyskanych wynikach, wnioski i uwagi końcowe. O precyzyjny zakres zawartości sprawozdania należy zawsze pytać prowadzącego po wykonaniu ćwiczenia. Sprawozdanie ma być pracą oryginalną. Możliwe jest umieszczanie w nim elementów nie swojego autorstwa (jeśli nie umniejsza to wartości merytorycznej pracy) pod warunkiem wyraźnego podania źródła zapożyczenia. (pominąć należy oczywiście podawanie źródła treści zadań) Sprawozdania będące plagiatami będą ocenione negatywnie, a ich twórcy będą podlegać przewidzianym regulaminem studiów postępowaniem dyscyplinarnym. Wszystkie osoby za które zostało oddane sprawozdanie są w pełni odpowiedzialne za jego treść. Student w przypadku stwierdzenia oddania sprawozdania za niego wbrew jego woli powinien o tym fakcie natychmiast powiadomić prowadzącego lub oddać swoje sprawozdanie co spowoduje nadpisanie poprzedniego. Bardziej szczegółowe wytyczne co do sprawozdań można znaleźć na http://157.158.56.13/sprawozdania.html

5.    Otrzymanie z każdego ćwiczenia przynajmniej jednej oceny pozytywnej lub zaliczenia ćwiczenia bez oceny – według decyzji prowadzącego.  Ocenę uzyskuje się w ramach przeprowadzonych sprawdzianów (w terminach przewidzianych harmonogramem). Nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie bądź nieoddanie kartki jest traktowane jako ocena niedostateczna ze wszystkimi konsekwencjami. Prowadzący może również wystawić ocenę na podstawie zaangażowania sekcji bądź konkretnych osób w wykonywanie ćwiczenia, przeprowadzenia sprawdzenia wiadomości w czasie laboratorium lub na podstawie sprawozdania. Z każdego ćwiczenia student może otrzymać maksymalnie trzy oceny. Osoby, które są usatysfakcjonowane uzyskanymi ocenami, nie uczestniczą w pisaniu odpowiednich zadań na sprawdzianach (włącznie z nieobecnością na sprawdzianie gdy dotyczy to wszystkich ocen)

Ocena końcowa

Ocena z każdego ćwiczenia jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych w ramach tego ćwiczenia. Końcowa ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z każdego ocenionego ćwiczenia. W przypadku gdy średnia ta jest mniejsza od 3 a zostały spełnione wszystkie warunki zaliczenia, ocena końcowa to 3,0.

Przepisywanie ocen z lat poprzednich (lub jakiegokolwiek innego powodu), zarówno z całego przedmiotu jak i pojedynczych ćwiczeń jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu tego z kierownikiem laboratorium.  Uzgodnień takich należy dokonać bezwarunkowo przed pierwszymi zajęciami merytorycznymi (lub w czasie pierwszych zajęć – jeśli pierwsze zajęcia są od razu merytoryczne). Formalne dokonanie wpisu nie jest automatyczne – należy zgłosić się pod koniec semestru (semestru, nie sesji czy terminu zamknięcia ekos).

Ewidencja zajęć

Wszelka ewidencja (poza papierową formą oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminami) prowadzona jest wyłącznie w formie elektronicznej w bazie ZMITAC: https://157.158.56.13/oceny (wejście również przez http://157.158.56.13 -> AiTUC -> Laboratorium – oceny. Znajdują się tam: harmonogram zajęć, obecności, oceny, statusy sprawozdań, ogłoszenia. Zwrotnie studenci wysyłają za jej pośrednictwem sprawozdania (absolutnie proszę nie wysyłać sprawozdań mailem) oraz dokonują zapisów na zaliczenia/egzaminy (jeśli jest to wymagane). Studenci zobowiązani są do czytania zamieszczonych w bazie ogłoszeń, sprawdzania statusów sprawozdań itp. Wszelkie niespójności zamieszczonych tam danych należy natychmiast zgłaszać prowadzącym. Studenci zobowiązani są do ustawienia hasła przed pierwszymi zajęciami merytorycznymi. (nie dotyczy studentów, którzy korzystali już z bazy i mają już ustawione hasło). Maile do prowadzących należy wysyłać wyłącznie w pilnych sprawach, których nie można załatwić na konsultacjach lub w czasie zajęć. Maile wysyłane z domen innych niż *.polsl.pl zazwyczaj automatycznie są kasowane jako spam. Dotyczy to również bezsensownie wypełnionych pól From, Subject itp.

Ustalenia porządkowe

W przypadku złamania któregokolwiek z punktów regulaminu, jeżeli student nie zgadza się z decyzją prowadzącego ćwiczenie, może w formie pisemnej zwrócić się do kierownika laboratorium. Ostateczna decyzja jest podejmowana przez kierownika po rozpatrzeniu wszelkich wyjaśnień i z uwzględnieniem ogólnego nastawienia studenta do zajęć. W przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje prowadzący lub kierownik laboratorium. Wszelkie decyzje doraźne nie stają się regułami, na które mogą powoływać się studenci w przyszłości.

Regulamin BHP i ochrony przeciwpożarowej

 

1.        Wstęp do laboratorium i rozpoczęcie zajęć jest możliwe dopiero po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia.

2.        W laboratorium mogą przebywać jedynie studenci odbywający zajęcia dydaktyczne oraz osoby bezpośrednio związane z realizacją pracy dyplomowej, projektu, tematu koła naukowego oraz inne osoby upoważnione przez prowadzącego zajęcia.

3.        Podczas zajęć laboratoryjnych studenci zobowiązani są do przestrzegania wzorowego porządku. Za sprzęt uszkodzony lub zagubiony w trakcie wykonywania ćwiczeń odpowiada sprawca szkody, jego sekcja lub grupa.

4.        Włącza i wyłącza urządzenia laboratoryjne prowadzący ćwiczenia.

5.        W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek przesłanek co do nieprawidłowej pracy urządzeń elektrycznych, w szczególności mogących stwarzać zagrożenie, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić prowadzącego zajęcia.

6.        Laboratorium należy pozostawić w stanie, w jakim się je zastało.

7.        Niedozwolone jest wynoszenie jakiegokolwiek sprzętu lub innych materiałów z laboratorium, bez zgody opiekuna laboratorium.

8.        W laboratorium zabrania się palenia papierosów, spożywania napojów i posiłków.

9.        Zabrania się dokonywania jakichkolwiek manipulacji przy sprzęcie wykraczającym poza program ćwiczenia, bez wiedzy i zgody prowadzącego ćwiczenia.

10.    W czasie ćwiczenia należy przebywać przy stanowisku laboratoryjnym. Wyjście należy zgłosić prowadzącemu ćwiczenie.

11.    Każdy wypadek należy bezwzględnie zgłosić prowadzącemu zajęcia.